Wiedza

Słownik

Maksymalna Liczba Akcji Oferowanych

Nie więcej niż 46.874.998 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę.

Menedżer Stabilizujący

Jeden ze Współprowadzących Księgę Popytu działający w roli menedżera stabilizującego na potrzeby działań stabilizacyjnych.

Menedżerowie, Menedżerowie Oferty

UBS Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Międzynarodowi Inwestorzy Instytucjonalni

Inwestorzy Instytucjonalni poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski.

MSSF

Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Obejmują one:
a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), oraz

c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI).

This site is registered on wpml.org as a development site.