Wiedza

Słownik

STSHolding - wiedza
Akcje Oferowane

nie więcej niż 46.874.998 istniejących akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oferowanych w ramach Oferty.

Akcje, Akcje Dopuszczane

156.249.998 istniejących akcji Spółki, w tym Akcje Oferowane.

CAGR

skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Cena Maksymalna

Cena, po której będą nabywać Akcje Oferowane Inwestorzy Indywidualni, która wynosi [ ] PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych biopaliw

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Dobre Praktyki GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. podjętej zgodnie z §29 ust. 1 Regulaminu Giełdy), stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW.

Dzień Roboczy

Dzień, w którym banki w Polsce są otwarte i prowadzą czynną działalność.

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny.

ECB

Europejski Bank Centralny.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy.

EŚW

Europa Środkowa i Wschodnia, z wyłączeniem Rosji obejmująca Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Republikę Słowacką, Słowenię.

Euro lub EUR

Euro, wspólna waluta państw członkowskich uczestniczących w trzecim etapie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami.

Eurostrefa

Unia walutowa następujących państw członkowskich, które przyjęły euro jako jedyny środek płatniczy: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

GAAR

Generalna klauzula obejścia prawa podatkowego.

Globalni Koordynatorzy

UBS Europe SE oraz Goldman Sachs Bank Europe SE.

Grupa

oznacza Spółkę oraz jej spółki bezpośrednio i pośrednio zależne.

Gwaranci Oferty

UBS Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Inwestorzy Indywidualni

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Inwestorzy Instytucjonalni

(i) w EOG, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego; (ii) w Wielkiej Brytanii, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego w Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018), lub (iii) inne osoby zaproszone przez któregokolwiek ze Współprowadzących Księgę Popytu do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu.

Inwestorzy Zastępczy

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy w odpowiedzi na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, w stosunku do których Inwestorzy Indywidualni lub Inwestorzy Instytucjonalni wycofali wyrażoną uprzednio zgodę na objęcie akcji lub zapis na akcje złożony w ramach Oferty w trybie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, lub na które nie złożyli zapisu w odpowiedzi na zaproszenie do jego złożenia lub złożyli taki zapis, ale go terminowo nie opłacili.

IRS

Swap stopy procentowej.

IT

Technologia informacyjna.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę.

KE

Komisja Europejska.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego.

KSH lub Kodeks Spółek Handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Kwalifikowani Nabywcy Instytucjonalni (lub QIB)

Kwalifikowani nabywcy instytucjonalni (z ang. qualified institutional buyers) w rozumieniu Przepisu 144A wydanego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych wyłączeń z obowiązku rejestracyjnego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Liczba Akcji Stabilizujących

Nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, które mogą być nabyte w ramach działań stabilizacyjnych.

Maksymalna Liczba Akcji Oferowanych

Nie więcej niż 46.874.998 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę.

Menedżer Stabilizujący

Jeden ze Współprowadzących Księgę Popytu działający w roli menedżera stabilizującego na potrzeby działań stabilizacyjnych.

Menedżerowie, Menedżerowie Oferty

UBS Europe SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Międzynarodowi Inwestorzy Instytucjonalni

Inwestorzy Instytucjonalni poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski.

MSSF

Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Obejmują one:
a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), oraz

c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI).

Oferta

Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu.

Oferujący

MJ Investments sp. z o.o., Juroszek Investments sp. z o.o. oraz Betplay Capital sp. z o.o. oferujące Akcje Oferowane na podstawie Prospektu.

Okres Stabilizacji

Okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, począwszy od dnia pierwszego notowania Akcji na GPW, kiedy mogą być prowadzone działania stabilizacyjne.

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie.

Państwo Członkowskie

Państwo Członkowskie EOG.

PKB

Produkt Krajowy Brutto.

PLN lub złoty

Złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Polskie Standardy Rachunkowości

Zasady rachunkowości obowiązujące w Polsce wynikające z przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza STS Holding S.A.

Regulamin GPW

Regulamin GPW z dnia 4 stycznia 2006 r., ze zmianami.

Regulamin KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 26 września 2017 r., ze zmianami.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Rozporządzenie o Rynku, Rozporządzenie o Rynku i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 803)

Rozporządzenie UE w sprawie Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (SZ.U. UE L 024,29/01/2004 str. 0001-0022).

sp. z o.o.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka, Emitent

STS Holding S.A.

Statut

Statut Spółki STS Holding Spółka Akcyjna (z. późn. zm.)

UE

Unia Europejska.

Umowa o Gwarantowanie Oferty

Warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych zawarta z Menedżerami Oferty.

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Ustawa o Grach Hazardowych

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa o Ofercie Publicznej

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Walne Zgromadzenie

Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do głosowania, wraz z zastawnikami i użytkownikami, którym przysługują prawa głosu wynikające z akcji, lub organ Emitenta składający się z osób uprawnionych do głosowania z akcji (w stosownych przypadkach).

Współprowadzący Księgę Popytu

Menedżerowie Oferty

Zarząd

Zarząd STS Holding S.A.

Zarząd GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd KDPW

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

This site is registered on wpml.org as a development site.