O Spółce

Dywidenda

Dywidenda STS Holding SA

Dywidenda

STS SA wypłaciła dywidendę za lata obrotowe 2020 i 2019, natomiast Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne sp. z o.o. wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2018.

Ponieważ STS Holding SA jest spółką holdingową, a STS SA jest spółką operacyjną, wypłata dywidendy jest uzależniona od wypłaty dywidendy przez STS SA i w związku z tym może być opóźniona. Spółka zamierza wypłacać dywidendę na poziomie zbliżonym do tego, na jakim STS SA wypłacała dywidendę w latach poprzednich.

Historia wypłaty dywidendy

Rok zakończony 31 grudnia202020192018
Zysk netto za okres (w tysiącach PLN)126.839119.790133.824
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom za okres (w tysiącach PLN)125.339119.790133.824
Dywidenda przypadająca na jedną akcję (w PLN)27,9447,9953,62
Dywidenda przypadająca na jedną akcję (skorygowana) (w PLN)0,800,770,86

Polityka dywidendy

W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata 100% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy w formie dywidendy. Intencją Spółki jest, w miarę możliwości finansowych Spółki, warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb inwestycyjnych uzyskanie statusu spółki dywidendowej. W przypadku, gdyby Grupa planowała przeprowadzić istotne przejęcia, Spółka zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dywidendy lub zawieszenia jej wypłaty.

Spółka zamierza zapewnić wypłatę przez STS S.A. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w celu przyspieszenia wypłaty zysków akcjonariuszom Spółki. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Przy przedstawianiu propozycji wypłaty dywidendy Zarząd będzie brał pod uwagę w szczególności obowiązujące przepisy i regulacje, wymogi płynnościowe i kapitałowe niezbędne dla rozwoju działalności Spółki oraz absorpcji potencjalnych strat w przypadku zmaterializowania się nieoczekiwanych scenariuszy warunków skrajnych, takich jak gwałtowny spadek tempa wzrostu PKB, oraz niekorzystne zmiany kursów walut lub stóp procentowych.

Polityka dywidendowa może być okresowo weryfikowana przez Zarząd, a wszelkie przyszłe dywidendy będą wypłacane w zależności od decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu szeregu czynników dotyczących Spółki, w tym jej perspektyw, spodziewanych przyszłych zysków netto, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji i rozwoju, a także właściwych przepisów prawa dotyczących tych kwestii, na podstawie których zostanie podjęta decyzja oraz wysokość kwoty, która zgodnie z prawem może zostać wypłacona akcjonariuszom. Ponadto, decyzja o zatwierdzeniu dywidendy i jej wysokości należy zawsze do akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, którzy nie są związani żadną rekomendacją Zarządu dotyczącą dywidendy.

This site is registered on wpml.org as a development site.