Wiedza

Słownik

Inwestorzy Indywidualni

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Inwestorzy Instytucjonalni

(i) w EOG, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego; (ii) w Wielkiej Brytanii, inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego w Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018), lub (iii) inne osoby zaproszone przez któregokolwiek ze Współprowadzących Księgę Popytu do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu.

Inwestorzy Zastępczy

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy w odpowiedzi na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, w stosunku do których Inwestorzy Indywidualni lub Inwestorzy Instytucjonalni wycofali wyrażoną uprzednio zgodę na objęcie akcji lub zapis na akcje złożony w ramach Oferty w trybie art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, lub na które nie złożyli zapisu w odpowiedzi na zaproszenie do jego złożenia lub złożyli taki zapis, ale go terminowo nie opłacili.

IRS

Swap stopy procentowej.

IT

Technologia informacyjna.

This site is registered on wpml.org as a development site.