17-12-2021

STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r. otrzymał od Goldman Sachs Bank Europe SE, działającej jako menedżer stabilizujący („Menedżer Stabilizujący”), na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 23 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”) informację o następujących działaniach stabilizujących podjętych przez Menedżera Stabilizującego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w dniu 10 grudnia 2021 r.:

DataLiczba akcjiNajniższa cena (PLN)Najwyższa Cena (PLN)System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
10 grudnia 2021 r.170.00223,0023,00rynek regulowany GPW (WRSE)

Powyższe działania stabilizujące prowadzone były zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji oraz Umowie o Gwarantowanie Oferty (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.