14-12-2021

Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. Emitent otrzymał od Norges Bank zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem Norges Bank nabył 10.145.400 akcji Emitenta stanowiących 6,49% kapitału zakładowego Emitenta.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Norges Bank Notification

icon prospect

Norges Bank Notification

Więcej