Zarząd STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela („Wezwanie„), ogłoszonego przez Entain Holdings (CEE) Ltd. w dniu 7 lipca 2023 r. wraz z opinią przygotowaną przez mInvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie („Doradca”) w przedmiocie wartości godziwej ceny za akcje Spółki zaproponowanej w Wezwaniu.

Stanowisko Zarządu wraz z opinią Doradcy stanowią załączniki do niniejszego raportu z tym zastrzeżeniem, iż opinia Doradcy została przygotowana w języku polskim i ta wersja językowa opinii jest wiążąca, a wersja angielska stanowi wyłącznie jej tłumaczenie dla celów informacyjnych. 

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1  – 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.