Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 22 czerwca 2022 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy:  57 917 934,46 zł. Liczba akcji objęta dywidendą: 156 534 958. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,37 zł. Pozostałą kwotę przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 178.165,63 zł.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy: 26 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe