10-01-2022

STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2021 r. otrzymał od Goldman Sachs Bank Europe SE, pełniącego funkcję menedżera stabilizującego, zawiadomienie o zakończeniu w dniu 9 stycznia 2022 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zasady stabilizacji przedstawione zostały w prospekcie Emitenta zatwierdzonym w dniu 23 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”).

Okresem stabilizacji kursu akcji był okres od 10 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Poniżej przedstawiono przedziały cenowe, w ramach których przeprowadzono stabilizację (dla każdej z dat przeprowadzania transakcji stabilizacji):

DataLiczba akcjiNajniższa cena (PLN)Najwyższa Cena (PLN)System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
10 grudnia 2021 r.170.00223,0023,00rynek regulowany GPW (WRSE)

W związku z powyższym, w stosunku do akcji Emitenta nie będą już podejmowane działania stabilizacyjne.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.