STS Holding

Regulamin

STS Holding SA

Regulamin Newslettera oraz subskrypcji SMS

STS Holding S.A.

z dnia 15 października 2021I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) stanowi wypełnienie przez STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 8 (dalej: „Usługodawca”) obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
 2. W Regulaminie określone zostały zasady korzystania z usługi newslettera e-mail oraz subskrypcji SMS (dalej: „Usługa”), w szczególności sposób aktywacji i wyłączenia Usługi.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.stsholding.pl (dalej: „Strona”).
 4. Osoba fizyczna zapisana na newslettera, inwestor lub potencjalny inwestor (dalej: „Użytkownik”) akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 6. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści dotyczące działalności Usługodawcy, w szczególności w zakresie komunikacji korporacyjnej. Informacje przesyłane drogą elektroniczną (poprzez e-mail oraz SMS) mogą zawierać treści o charakterze handlowym.
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.II. Aktywacja i wyłączenie Usługi

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. wypełnić formularz dostępny na Stronie poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu
  3. zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  4. kliknąć „Zapisz się”,
  5. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu.
 3. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi.
 4. W celu dezaktywacji Usługi należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter lub mailowo pod adresem: [email protected]
 5. Wyłączenie Usługi może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 6. Z chwilą dezaktywacji Usługi Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości o charakterze newslettera oraz wysyłki wiadomości SMS.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi.III. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać:
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację,
  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację.


IV. Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj

This site is registered on wpml.org as a development site.