Zarząd Spółki STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja br. Walne Zgromadzenie spółki zależnej, tj. STS S.A. podjęło uchwałę o wypłacie pozostałej części zysku netto z 2021 roku w wysokości 85 871 021,17 zł w formie dywidendy dla jedynego akcjonariusza – STS Holding S.A., która nastąpi do 27 czerwca 2022 roku. W związku z powyższym Zarząd Spółki podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS Holding S.A. zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok po publikacji i zatwierdzeniu skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, że wysokość zysku do wypłaty za rok obrotowy 2021 w kwocie 58 096 100,09 zł stanowi równowartość zaliczki wypłaconej Spółce przez STS S.A. na poczet dywidendy za 2021 rok tj. 67 454 043,94 zł, pomniejszonej o koszty, w tym związane z IPO. Informacja w zakresie wypłaty zaliczki przez STS S.A. na rzecz jedynego akcjonariusza – STS Holding S.A. była zamieszczona w suplemencie nr 1 do prospektu z dnia 24 listopada 2021 roku.

W związku z tym zarząd Spółki STS Holding S.A. – mając na względzie interes akcjonariuszy Spółki – w dniu 25 maja 2022 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2021 r. w kwocie 58 096 100,09 zł w następujący sposób:

1) 53 221 885,72 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2) 4 874 214,37 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r., jednakże ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne