STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), niniejszym przekazuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. otrzymała informację  od większościowych akcjonariuszy Spółki tj. MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji („Fundacje Rodziny Juroszków”), że Fundacje Rodzinne Juroszków zobowiązały się sprzedać na rzecz Entain Holdings (CEE) Ltd („Inwestor”) wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce w ramach wezwania dobrowolnego, które zostanie ogłoszone przez Inwestora („Transakcja”). W związku z Transakcją, Spółka postanowiła zaoferować uczestnikom programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej („Program Motywacyjny”) możliwość udziału w Transakcji. W związku z tym, wszelkie akcje, które zostały przydzielone uczestnikom Programu Motywacyjnego, zostaną zwolnione z ograniczeń typu lock-up w ramach Programu Motywacyjnego wyłącznie w celu umożliwienia uczestnikom Programu Motywacyjnego zbycia posiadanych przez siebie akcji w ramach Transakcji.

Spółka została również poinformowana o komunikacie dotyczącym Transakcji opublikowanym przez Entain plc (LSE: ENT) spółkę notowaną na giełdzie w Londynie będącą większościowym akcjonariuszem Inwestora, który jest załączony do niniejszego raportu bieżącego w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Ponadto, Spółka, działając na podstawie art. 17 ust. 1 MAR, niniejszym przekazuje opóźnioną informację poufną dotyczącą umożliwienia w dniu 17 marca 2023 r. Inwestorowi oraz jego doradcom dostępu do kluczowej dokumentacji dotyczącej Spółki i jej grupy kapitałowej w związku z rozpoczęciem badania due diligence oraz negocjacjami określonej dokumentacji dotyczącej Transakcji („Opóźniona Informacja Poufna”).

Na podstawie art. 17 ust. 4 MAR, publikacja Opóźnionej Informacji Poufnej została opóźniona w dniu 17 marca 2023 r.

Powody opóźnienia Informacji Poufnej

W ocenie Spółki, w chwili podejmowania decyzji o opóźnieniu ujawnienia Opóźnionej Informacji Poufnej, spełniało ono wszystkie przesłanki określone w MAR. Opóźnienie ujawnienia Opóźnionej Informacji Poufnej było uzasadnione koniecznością ochrony uzasadnionego interesu Emitenta.

Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu ujawnienia ww. Opóźnionej Informacji Poufnej, gdyż w ocenie Spółki natychmiastowe ujawnienie mogłoby naruszyć uzasadniony interes Spółki, tj. podanie Opóźnionej Informacji Poufnej do publicznej wiadomości mogłoby spowodować rezygnację Inwestora z dokonania inwestycji, a tym samym uniemożliwiłoby Spółce pozyskanie nowego inwestora, który może wesprzeć jej rozwój i działania strategiczne oraz zwiększyć skalę działalności. Ponadto natychmiastowe ujawnienie Opóźnionej Informacji Poufnej mogło spowodować błędną ocenę informacji przez opinię publiczną, w tym inwestorów i akcjonariuszy Spółki, oraz spowodować nieuzasadnione zmiany kursu akcji Spółki.

Spółka uznała, że nie ma podstaw, aby sądzić, że opóźnienie przekazania Opóźnionej Informacji Poufnej mogłoby w jakikolwiek sposób wprowadzić opinię publiczną w błąd, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że Spółka nie podawała wcześniej do publicznej wiadomości żadnych informacji dotyczących sprawy, której dotyczy Opóźniona Informacja Poufna.

W ocenie Spółki poufność Opóźnionej Informacji Poufnej została zapewniona poprzez wdrożenie wewnętrznych procedur obiegu i ochrony informacji na poziomie grupy kapitałowej Spółki, które obejmowały m.in. stworzenie listy osób mających dostęp do Opóźnionej Informacji Poufnej zgodnie z wymogami art. 18 MAR. Lista ta była stale monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Bezpośrednią przyczyną ujawnienia Opóźnionej Informacji Poufnej przez Spółkę było uzyskanie informacji o zawarciu ostatecznej dokumentacji dotyczącej Transakcji pomiędzy Fundacjami Rodziny Juroszków a Inwestorem.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu w przekazaniu Opóźnionej Informacji Poufnej wraz z podaniem jego przyczyn niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR, Art. 17 ust. 4 MAR