Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 8 w Katowicach.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego Raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dokumenty

icon prospect

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Więcej
icon prospect

Projekt uchwał

Więcej
icon prospect

Sprawozdania z działalności RN

Więcej
icon prospect

Sprawozdanie z wykonania polityki wynagrodzeń

Więcej
icon prospect

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Więcej