Zarząd Spółki STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że – mając na względzie interes akcjonariuszy Spółki – w dniu 24 maja 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2022 r. w kwocie 128.609.243,89 zł. pomniejszonej o wypłaconą w dniu 31 października 2022 roku na rzecz Akcjonariuszy zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 42.264.438,66 zł (raport bieżący 20/2022), to jest kwoty w wysokości 86.344.805,23 zł w następujący sposób:

1) 86 199 276,90 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 0,55 zł;

2) 145,528.33 zł  przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rekomendacja w dniu 25.05.2023 roku została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS Holding S.A. zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok po publikacji i zatwierdzeniu skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne