20-12-2021

Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1300/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta („Uchwała”).

W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Na podstawie Uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 22 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wskazane akcje serii C Emitenta pod warunkiem ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLSTSHL00012” („Akcje”). Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „STSHOLDING” i oznaczeniem „STH”.

Emitent wskazuje, że akcje serii C stanowią ok. 0,1% kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2021 r. w sprawie emisji akcji serii C oraz zostały objęte przez członków Zarządu Emitenta tj. pana Zdzisława Kostrubałę (70.000 akcji) oraz pana Marcina Walczysko (70.000 akcji). Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r., akcje serii C posiadane przez pana Zdzisław Kostrubałę oraz pana Marcin Walczysko objęte są 360-dniowym ograniczeniem zbywalności typu lock-up od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.