17-12-2021

Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) nr 1531/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLSTSHL00012 („Akcje”) pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Emitent wskazuje, że akcje serii C stanowią ok. 0,1% kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2021 r. w sprawie emisji akcji serii C oraz zostały objęte przez członków Zarządu Emitenta tj. pana Zdzisława Kostrubałę (70.000 akcji) oraz pana Marcina Walczysko (70.000 akcji). Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r., akcje serii C posiadane przez pana Zdzisław Kostrubałę oraz pana Marcin Walczysko objęte są 360-dniowym ograniczeniem zbywalności typu lock-up od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.