W ślad za dotychczasowymi informacjami przekazywanymi przez STS Holding S.A. („Spółka”) m.in. w prospekcie emisyjnym, a dotyczącymi Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki informuje, że stosownie do postanowień regulaminu programu motywacyjnego oraz przepisów prawa, w dniu 6 maja 2022 r. złożono do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ujawnienie zmian w zakresie emisji akcji serii „D”, na skutek podjętej w dniu 5 maja 2022 r. przez Zarząd Spółki Uchwały nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz rejestracji akcji spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki upoważniony był do podjęcia powyższej uchwały na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 października 2021 r. Czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez przepisy prawa, w dniu 4 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie wskazanym powyżej.

W związku z uruchomieniem przez Spółkę „Programu Motywacyjnego STS Holding S.A.” podwyższono kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 144 960,00,  czyli z kwoty 156 389 998,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 156 534 958,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 144 960 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 ) akcji o numerach od D 000 001  do D 144 960  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nowej emisji serii D zgodnie i na warunkach wynikających z Regulaminu “Program Motywacyjny STS Holding S.A.” zostały zaoferowane dwunastu kluczowym menedżerom Grupy STS.

Aktualnie wniosek Spółki o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oczekuje na rozpoznanie.

Podstawa prawna: art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne