31-03-2023

Zarząd STS Holding SA („Spółka”) informuje, że stosownie do postanowień Regulaminu ”Programu Motywacyjnego STS Holding S.A.” (dalej; „Regulamin”) oraz przepisów prawa, w dniu 30 marca 2023 r. podjął Uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji w ramach serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz rejestracji akcji spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tychże akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Spółki uprawniony był do podjęcia powyższej uchwały na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 października 2021 r. Czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez przepisy prawa, w dniu 28 marca 2023 roku r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy w całości.

W związku z uruchomieniem przez Spółkę „Programu Motywacyjnego STS Holding S.A.” podwyższono kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 191 000 , czyli z kwoty 156 534 958,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 156 725 958,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) .

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego następuje w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach serii D w liczbie 191 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji o numerach od D 144 961 do D 335 960 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty).

Akcje nowej emisji w ramach serii D zgodnie i na warunkach wynikających z „Regulaminu” zostały zaoferowane 14 kluczowym menedżerom Grupy STS.

Podstawa prawna: art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne