Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 r. Emitent otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („NN PTE”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz inne fundusze zarządzane przez NN PTE.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacja Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne

icon prospect

Informacja Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Więcej

Dokumenty do pobrania