Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 8 listopada 2023r.

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2023r.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.