Zarząd STS HOLDING S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszu posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 października 2023 roku („NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

– Entain Holdings (CEE) Ltd. posiadająca 156.725.958 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 156.725.958 głosów na NWZ i stanowiących 100% głosów uczestniczących w NWZ oraz 100% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.).