25-01-2022

W nawiązaniu do informacji dotyczących postępowania wszczętego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („GIIF”) zawartych w prospekcie zatwierdzonym w dniu 23 listopada 2021 r przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”), Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o doręczeniu w dniu 25 stycznia 2022 r. do spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. decyzji GIIF w sprawie nałożenia kary administracyjnej na STS S.A. w związku z naruszeniem określonych przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Zgodnie z uzyskanymi informacjami, GIIF decyzją z dnia 14 stycznia 2022 r. nałożył na STS S.A. karę administracyjną w wysokości 2.950.000 PLN.

W opinii Emitenta, nałożenie kary administracyjnej przez GIIF oraz wszczęcie przedmiotowego postępowania było nieuzasadnione. W szczególności, przedstawione przez STS S.A. wyjaśnienia złożone zarówno w ramach postępowania kontrolnego, jak i administracyjnego, nie zostały wzięte przez GIIF pod uwagę. W ocenie Zarządu Emitenta, STS S.A. dochowała wszelkich procedur wymaganych przez prawo, w tym w zakresie weryfikacji graczy, raportowania, jak i stosowania się do innych obowiązków wynikających z Ustawy AML. W związku z tym, STS S.A. zamierza odwołać się od decyzji GIIF oraz wykorzystać wszelkie przysługujące jej środki odwoławcze, łącznie z drogą odwoławczą do sądu administracyjnego.

W opinii Emitenta, kara administracyjna nałożona przez GIIF nie będzie miała istotnego znaczenia dla sytuacji finansowej Grupy Emitenta. Na obecnym etapie decyzja GIIF nie jest ostateczna, zaś kara będzie wymagalna dopiero od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stanie się ostateczna.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.