STS Holding S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 46.874.998 akcji zwykłych serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Oferowane”) sprzedawanych przez MJ Investments sp. z o.o., Juroszek Investments sp. z o.o. i Betplay Capital sp. z o.o. („Oferujący”)

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt”), wraz z suplementami, erratami i komunikatami aktualizującymi.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych: 24 listopada – 2 grudnia 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych: 25 listopada – 1 grudnia 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych: 3 – 7 grudnia 2021 r.

 • Data przydziału papierów wartościowych

8 grudnia 2021 r.

 • Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

46.874.998 Akcji Oferowanych (w tym 42.613.636 Akcji Sprzedawanych oraz 4.261.362 Akcji Dodatkowego Przydziału).

 • Stopa redukcji

Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Akcje Oferowane oferowane Inwestorom Indywidualnym. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 87,203%.

 • Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 55.493.226 Akcje Oferowane, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 14.769.590 Akcje Oferowane, a Inwestorzy Instytucjonalni na 40.723.636 Akcje Oferowane. Dodatkowo 4.261.362 Akcji Dodatkowego Przydziału zostało pożyczonych przez Menedżera Stabilizującego w związku opcją stabilizacyjną.

 • Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Oferujący przydzielili 46.874.998 Akcji Oferowanych, w następujący sposób: (i) 1.890.000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym; (ii) 44.984.998 Akcji Oferowanych zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnych.

 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Akcje Oferowane były nabywane po cenie 23,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

 • Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

Ze względu na to, że inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy wielokrotne, Spółka nie ma możliwości wskazania ilu inwestorów indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach oferty przyjęto 4.294 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Zapisy na Akcje Oferowane złożyło również 206 Inwestorów Instytucjonalnych.

 • Liczba osób, przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Ze względu na to, że inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy wielokrotne, Spółka nie ma możliwości wskazać ilu inwestorom indywidualnym przydzielono akcje. W ramach oferty przyjęto 4.294 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych, na podstawie których dokonano przydziału akcji. W związku z Ofertą Emitent przydzielił Akcje Oferowane również 206 Inwestorom Instytucjonalnym.

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

W ramach wykonywania Umowy o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Emitenta.

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 1.078.124.954,00 PLN.

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

 1. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Wpłaty za Akcje Oferowane zostały dokonane środkami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.