Zarząd STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. dotyczącego otrzymania informacji o zawarciu dokumentacji transakcyjnej przez większościowych akcjonariuszy Spółki w związku z planowanym wezwaniem na akcje Spółki, które zostanie ogłoszone przez Entain Holdings (CEE) Ltd („Entain”) oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, informuje, że w dniu 7 lipca 2023 r. powziął informację o ogłoszeniu przez Entain wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”).

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z zamiarem nabycia przez Entain 156.725.958 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, łącznie reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 24,80 PLN za akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone na postawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1134).

Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach Wezwania rozpocznie się w dniu 14 lipca 2023 r. i potrwa do dnia 16 sierpnia 2023 r. Przewidywanym dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji w Wezwaniu jest 24 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne