Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałę o podziale zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku w kwocie 128.609.243,89 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 89/100) w następujący sposób:

1. kwota 42.264.438,66 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 66/10), wypłacona tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 w dniu 31 października 2022 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 września 2022 r., zostanie przeznaczona na dywidendę za 2022 r., oraz

2. kwota 86.344.805,23 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć złotych 23/100) zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Zarząd STS Holding S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała od STS S.A. dywidendę za 2022 rok w wysokości 98.356.266,52 zł. Kwota ta stanowi pozostały do wypłaty zysk – pomniejszony o wypłaconą na rzecz STS Holding S.A. zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 41.500.000,00 zł a osiągnięty przez Spółkę STS S.A. zysk w roku obrotowym 2022. Łączna wysokość zysku za rok obrotowy 2022 wyniosła 139.856.266,52 zł.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe