14-11-2022

Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. Emitent otrzymał od Norges Bank zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Notification