Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– FUNDACJA ZBIGNIEWA JUROSZKA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI – liczba głosów 61 236 707, co stanowi 39,07% ogólnej liczby głosów oraz 47,37% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

– MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI – liczba głosów 48 382 769, co stanowi 30,87%  ogólnej liczby głosów oraz 37,43% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

– NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – liczba głosów 9 210 000, co stanowi 5,88% ogólnej liczby głosów oraz 7,12% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

– GOVERNMENT OF NORWAY – liczba głosów 6 474 228, co stanowi 4,13% ogólnej liczby głosów oraz 5,00% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %