21-09-2022

Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o art. 349 § 1 KSH oraz § 26 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.

W związku z powyższym, Zarząd – w dniu 20 września 2022 roku – podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022, ustalając, że kwota zaliczki na poczet dywidendy wyniesie 42 264 438,66 zł, czyli nie więcej niż połowę zysku Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2022 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta.

Zaliczką będzie objętych 156 534 958 akcji Spółki.

Kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję, wyniesie: 0,27 zł.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 24.10.2022 r.

Dzień wypłaty zaliczki: 28.10.2022 r.-31.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.