Zarząd Spółki STS Holding S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

Raport roczny:

– raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok: 22 marca 2024r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku: 6 września 2024r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku: 17 maja 2024r.

– skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku: 8 listopada 2024r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) przekaże skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalne informacje finansowe i nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych.

Równocześnie na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent przekaże skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023r. i za II kwartał 2024r.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji STS Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent wskazuje, iż w dniu 26 stycznia 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji Emitenta z dniem 7 lutego 2024 r. Tym samym Emitent spodziewa się wystąpienia skutku wycofania akcji z obrotu przed terminami publikacji raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym. Co za tym idzie, Emitent przewiduje, iż w 2024 r. nie będzie zobowiązany do publikacji żadnych raportów okresowych.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.