26-01-2023

Zarząd Spółki STS Holding S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny:

– raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok: 22 marca 2023r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku: 6 września 2023r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku: 17 maja 2023r.

– skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku: 8 listopada 2023r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) przekaże skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalne informacje finansowe i nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych.

Równocześnie na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent przekaże skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022r. i za II kwartał 2023r.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.