14-01-2021

STS Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), od następujących osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze: (i) MJ Investments (osoba blisko związana z Mateuszem Juroszkiem – Prezesem Zarządu Emitenta) oraz (ii) Juroszek Holding sp. z o.o. (osoba blisko związana ze Zbigniewem Juroszkiem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta).

Powiadomienia dotyczą akcji Emitenta, które zostały zwrócone MJ Investments sp. z o.o. oraz Juroszek Holding sp. z o.o. przez Goldman Sachs Bank Europe SE, w związku ze zwrotem pożyczki akcji zawartej w związku ze stabilizacją kursu akcji Emitenta opisaną w prospekcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r.

W związku z powyższym, Mateusz Juroszek i Zbigniew Juroszek pośrednio posiadają łącznie 109 545 002 akcji Spółki, odpowiadających 70,05% kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym:

  • Juroszek Holding sp. z o.o. posiada 52 713 314 akcji Emitenta odpowiadających 33,71% kapitału zakładowego Emitenta oraz 33,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • MJ Investments sp. z o.o. posiada 39 784 902 akcji Emitenta odpowiadających 25,44% kapitału zakładowego Emitenta oraz 25,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • Betplay Capital sp. z o.o. posiada 17 046 786 akcji Emitenta odpowiadających 10,90% kapitału zakładowego Emitenta oraz 10,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR.