Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1234/2021/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 156.249.998 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym 100.000 akcji serii A oraz 156.149.998 akcji serii B („Akcje”). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Emitenta informuje również o otrzymaniu uchwały Zarządu GPW nr 1235/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 10 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje oznaczone kodem ISIN PLSTSHL00012. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „STSHOLDING” i oznaczeniem „STH”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.