W nawiązaniu do informacji ujawnionych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt”) i dotychczasowych raportach okresowych Spółki dotyczących postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki z Grupy STS tj. STS S.A., Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości o doręczeniu  w dniu 29 sierpnia 2022 r.  informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A.  na kwotę  w wysokości 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A. oraz realizacji postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych, o czym Spółka informowała w Prospekcie oraz raportach okresowych.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż na chwilę wydania niniejszego raportu, egzekucja ze środków objętych zajęciem nie została zakończona, a sama spółka STS S.A. podejmie wszelkie dostępne na tym etapie środki prawne przysługujące Spółce w postępowaniu egzekucyjnym celem  ochrony środków objętych zajęciem. 

Dodatkowo Emitent zaznacza , iż STS S.A. nie była stroną postępowania karnego przeciwko wymienionemu powyżej byłemu klientowi i nie posiadała odpowiednich narzędzi procesowych umożliwiających ochronę interesów Spółki w ramach toczącego się postępowania karnego. W maju 2021 roku, spółka STS S.A. wystąpiła jednakże z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem na kwotę 9,2 mln PLN, odpowiadającej wysokości środków objętych aktualnym zajęciem. Postępowanie jest obecnie w toku i nie zostało rozstrzygnięte.

STS S.A. zamierza wykorzystać wszelkie przysługujące jej środki prawne w celu ochrony swoich interesów majątkowych. W opinii Emitenta zaistniała sytuacja nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy STS. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.