Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki – MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji – działających w oparciu o art. 401 § 4 KSH zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego punktu 11 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki) Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku.

Treść zgłoszenia oraz zgłoszony przez akcjonariuszy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.