Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 530/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta („Uchwała”).

W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 191.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Na podstawie Uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 12 czerwca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wskazane akcje serii D Emitenta pod warunkiem ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLSTSHL00012” („Akcje”). Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „STSHOLDING” i oznaczeniem „STH”.

Emitent wskazuje, że akcje serii D stanowią ok. 0,12% kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie emisji akcji serii D oraz zostały objęte przez kluczowych menedżerów Emitenta w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.