Zarząd spółki STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.

Zarząd informuje również, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Załącznik z podjętymi uchwałami znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.stsholding.pl

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Treści uchwał podjętych na WZA 22 czerwca 2022 roku

icon prospect

Treści uchwał podjętych na WZA 22 czerwca 2022 roku

Więcej