Zarząd Spółki STS HODLING S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej także: „Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość o dokonanej w dniu 1 czerwca 2022 roku rejestracji – przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 144 960 (słownie: stu czterdziestu czterech tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki informowała w raporcie bieżącym 5/2022. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Spółki z dnia 21 października 2021 r. oraz §6A Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki – w związku z ujawnioną zmianą – wynosi aktualnie 156 534 958,00 zł i dzieli się na:

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od A000.001 do A100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii A jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty),

2) 156.149.998 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii B o numerach od B000.000.001 do B156.149.998, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 19,1767091322446 zł,

3) 140.000 (sto tysięcy) akcji serii C o numerach od C.000.000.001 do C.000.140.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii C jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

4) 144 960 ( sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji serii D o numerach 000 001 do 144 960 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii D jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty),

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 156 534 958 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe