Zarząd STS Holding S.A. („Spółka„) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 12 października 2023 roku informuje, że stosownie do Komunikatu ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 stycznia 2024 roku opublikowanego w tym samym dniu na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, Spółka powzięła wiadomość, iż w dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji Spółki (ISIN PLSTSHL00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW„) z dniem 7 lutego 2024 roku.

Niezwłocznie po doręczeniu ww. decyzji, Spółka złoży wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.