Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– Juroszek Holding Sp. z o.o. – liczba głosów 52 713 314, co stanowi 33,71 % ogólnej liczby głosów oraz 47,31 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

– MJ Investments Sp. z o.o. – liczba głosów 39 784 902, co stanowi 25,44%  ogólnej liczby głosów oraz 35,71% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

– Betplay Capital Sp. z o.o. – liczba głosów 17 046 786, co stanowi 10,90% ogólnej liczby głosów oraz 15,30% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %